TVO ADVOCATEN HASSELT


TVO advocaten is een advocatenkantoor uit Hasselt in Belgisch-Limburg.
Tot onze rechtsmateries en specialisaties behoren strafrecht en strafzaken, jeugdrecht,
familierecht (bemiddeling, echtscheiding, ouderlijk gezag, onderhoudsgeld, nalatenschappen en uitonverdeeldheidtreding),
verkeersrecht (verkeersovertredingen en -boetes, verschijning voor de politierechtbank,…),
bouw- en aannemingsrecht en handelsrecht (invorderingen, contracten, algemene voorwaarden, advisering vennootschapsvorm,…).
Uw zaak is in goede en discrete handen en wordt behandeld
met de grootste precisie door mr. Tom Van Overbeke en Mr. Cleo Hendriks.
U vindt ons net buiten het centrum van Hasselt
en er is voldoende parkeerplaats in de ruime omgeving van het kantoor.

TVO ADVOCATEN | ONZE MISSIE

TVO-Advocaten uit Hasselt levert advies op maat én gaat een stapje verder om voor u het beste resultaat te bereiken. De klant staat bij ons méér dan centraal. Wij luisteren naar u en trachten uw bezorgdheden, met uiterste inzet en passie, om te zetten in een positief resultaat.

Ons ​advocatenkantoor, met oprichtend vennoot Tom Van Overbeke en medevennoot Cleo Hendriks, staat voor een no-nonsense aanpak, ervaring, flexibiliteit en veelzijdigheid. Dat is onze kracht en tevens uw garantie op het beste resultaat.

Transparantie is voor ons even belangrijk als het resultaat. Wij adviseren u op maat en met de nodige eerlijkheid. U blijft echter meester van de procedure.

Transparantie wat betreft tarieven en kostprijs is minstens even belangrijk. U komt niet voor verrassingen te staan aangezien wij u periodiek op de hoogte houden wat betreft prestaties en gemaakte kosten.

Op die manier streven wij naar de hoogste mate van klanttevredenheid.

We beheersen een breed gamma aan

RECHTSMATERIES

STRAFRECHT

 • Algemeen strafrecht
 • Verhoor bij politie (Salduz)
 • Voorleiding bij de onderzoeksrechter
 • Verdediging bij strafrechtelijke vervolging (raadkamer, correctionele rechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, hof van beroep, etc.)
 • Verdediging van het slachtoffer (burgerlijke partijstelling)
 • Sociaal strafrecht

JEUGDRECHT

 • Verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
 • Als misdrijf omschreven feiten (MOF)
 • Aansprakelijkheid van de minderjarige en de ouders
 • Verhoor bij politie (Salduz)
 • Voorleiding bij de jeugdrechtbank
 • Gedwongen opname

VERKEERSRECHT

 • Strafrechtelijke verdediging i.v.m. verkeersovertredingen in het algemeen
 • Verdediging van slachtoffer (burgerlijke partijstelling)
 • Onderzoek naar aansprakelijkheid
 • Redactie en begroting schade (materieel, lichamelijk, moreel)

BOUW- EN AANNEMINGSRECHT

 • Bouwrecht en expertises
 • Architectenovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Bouw op plan
 • Wet Breyne

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

 • Handelspraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Consumentenbescherming
 • Productaansprakelijkheid
 • Algemene voorwaarden
 • Keuze van de vennootschapsvorm
 • Oprichting vennootschappen / VZW’s / stichtingen
 • Opstellen of screenen statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Incasso

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

 • Afstamming (vaderschap, erkenning, betwisting)
 • Voorlopige maatregelen bij relationele breuk en echtscheiding
 • Einde samenlevingscontract
 • Overeenkomst echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Procedure echtscheiding
 • Ouderschapsregelingen en onderhoudsgeld
 • Persoonlijk onderhoudsgeld
 • Uitonverdeeldheidtreding
 • Vereffening en verdeling van de huwgemeenschap
 • Erfrecht
 • Vereffening en verdeling bij nalatenschap
 

advocaat-vennoot

TOM VAN OVERBEKE

Tom Van Overbeke (°1982, Hasselt) is licentiaat in de rechten (VUB Brussel, 2005) en master in het Nederlands recht (Universiteit Maastricht, 2005).

Na een boeiende ervaring in het bedrijfsleven als consultant bij Ernst&Young (2005 – 2008), werd hij lid van de balie van Hasselt in 2008.

Tom Van Overbeke was van 2008 tot 2012 verbonden als advocaat aan het kantoor Monard-D’Hulst en van 2012 tot 2016 aan het kantoor Delbrouck & Daeninck.

Tom Van Overbeke beschikt over een certificaat voor het doorlopen van de Bijzondere opleiding Jeugdrecht. Tevens beëindigde hij met succes de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Hij beschikt bijgevolg over het getuigschrift dat sinds 1 februari 2016 verplicht is om cassatieberoep aan te tekenen.

Van 2012 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Hasselt. Hij is actief lid van de commissie strafrecht van de Balie van Limburg en van de commissie jeugdrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Tom Van Overbeke verdedigt de belangen van zijn cliënten op uiterst gedreven wijze waarbij dossierkennis centraal staat.

 

advocaat-vennoot

CLEO HENDRIKS

Cleo Hendriks (°1981, Genk) is licentiaat in de rechten (VUB Brussel, 2005) en master in het Nederlands recht (Universiteit Maastricht, 2005).

Zij werd onmiddellijk na haar studie lid van de Limburgse balie, aldus in 2005.

Al snel verdiepte mr. Hendriks zich in het burgerlijk en voornamelijk familierecht. Haar certificaat als “bemiddelaar in familiezaken” via een master na master aan de K.U.Leuven behaalde ze in 2006.

Mr. Hendriks heeft tevens een jaar als onafhankelijk bemiddelaar opgetreden voor het C.A.W. te Maasmechelen in echtscheidingen en ouderschapsbemiddeling.

Tevens beschikt zij over een certificaat voor het doorlopen van de Bijzondere opleiding Jeugdrecht.

Bij mr. Hendriks kan u rekenen op een onomwonden aanpak, ondersteund door dossierkennis en praktische ervaring.

 

advocaat-medewerker

CHRISTOPHE DAERDEN

Christophe  Daerden (°1993, Tongeren) is master in de rechten (KU Leuven) en behaalde een master na master in het internationaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.

Tijdens zijn studies doorliep hij verschillende stages bij advocatenkantoren en volgde hij een zomeropleiding in Sarajevo. Mr. Daerden schreef tijdens zijn studies samen met enkele professoren en doctoraatsstudenten mee aan een rechtsvergelijkende studie over journalistieke vrijheid, gepubliceerd onder de titel “Freedom of Expression and Protection of Journalistic Sources”.

Na zijn studies vatte Mr. Daerden zijn carrière als advocaat aan bij de Antwerpse balie. Daar trad hij voornamelijk op als advocaat in strafzaken.

In januari 2019 vervoegde Christophe Daerden de balie van Limburg en ons kantoor.
Mr. Daerden steunt steeds op een zeer grondige dossierstudie, aangevuld door zijn empathische werkwijze in ieder dossier.

 

Administratief bediende

KIRSTEN LEKENS

Kirsten is administratief bediende bij TVO Advocaten sinds 2014.

Zij staat op nauwgezette wijze in voor het inplannen van de afspraken, algemene agendabeheer en de administratie.

 

TARIEVEN

EERSTE CONSULTATIE

Tijdens een eerste consultatie bij TVO-Advocaten zal een eerste advies verleend worden op basis van uw verhaal. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, en verlenen een eerlijk standpunt met uw slaagkansen. Een eerste consultatie duurt 30 minuten en hiervoor wordt een tarief gehanteerd van € 50 exclusief BTW.

ERELONEN

Na een eerste consultatie werkt TVO-Advocaten met een door de Orde van Vlaamse Balies goedgekeurde overeenkomst waarin verdere afspraken gemaakt worden over kosten en erelonen.

In onderling overleg en o.a. afhankelijk van de aard van het dossier wordt er een basisuurtarief gehanteerd van € 100 tot € 130 exclusief btw.

Elke prestatie wordt nauwgezet bijgehouden in timesheets waarin u ten allen tijde inzage hebt.

KANTOORKOSTEN

Naast hogervermelde erelonen worden er ook kantoorkosten aangerekend:

 • briefwisseling: € 11,00 per pagina (exclusief btw)
 • aangetekende brief: € 15,00 per pagina (exclusief btw)
 • kopies: € 0,30 per pagina (exclusief btw)
 • verplaatsingskosten: € 0,50 per km (exclusief btw)

Daarnaast worden ook verzendingskosten, bijzondere secretariaatskosten, parkeerkosten en telefoniekosten desgevallend in rekening gebracht.

GERECHTSKOSTEN

Gerechtskosten zijn kosten die ons kantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals deurwaarders, notarissen, vertalers, deskundigen, griffies, etc.
Deze kosten die in de loop van een procedure gemaakt moeten worden zullen apart worden aangerekend.

PROVISIE

Voor aanvang van de effectieve werkzaamheden wordt er een provisie aangerekend. Uiteraard wordt iedere betaalde provisie in rekening gebracht op uw eindafrekening. 

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden pas aan te vatten, voort te zetten of kosten vooraf te betalen na de betaling van de provisie. 

Indien een factuur niet betaald wordt tegen haar vervaldag, heeft ons kantoor het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik waarop alle facturen integraal betaald zijn, hetzij de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

RECHTSPLEGINGVERGOEDING

De rechtsplegingvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij (art. 1022 Ger.W.).

Deze moet worden betaald door de partij die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld.

In bepaalde gevallen dekt deze vergoeding bijgevolg het volledige of alleszins een belangrijk gedeelte van de verschuldigde erelonen. 

RECHTSBIJSTAND

De kosten en erelonen van een advocaat kunnen vaak gedragen worden door uw verzekering. Het loont steeds de moeite om na te gaan of u hiervan gebruik kan maken. Neem hiervoor contact op met uw makelaar of maak deze gegevens aan ons kantoor over zodat wij het nodige doen.

INCASSO – INVORDERINGEN

Heeft u als handelaar soms te maken met wanbetalers? Ons kantoor streeft naar een invordering zonder extra kosten voor u. Door gebruik te maken van uw algemene factuurvoorwaarden, trachten wij de incassokosten te verhalen op de schuldenaar. U ontvangt de hoofdsom, en de kosten en erelonen van het kantoor worden bij niet geprotesteerde facturen volledig gedragen door de wanbetaler, bestaande uit de intresten, het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding.

Indien het onmogelijk blijkt om de gelden te innen bij de debiteur (bv. ingeval van faillissement) of in het geval er betwisting bestaat over uw facturatie, worden er prijsafspraken gemaakt conform de hierboven geschetste tarieven.

CONTACTGEGEVENS

TEL. 011/533.588
FAX 011/553.870


ADRES:
TVO-Advocaten
Maastrichtersteenweg 147 bus 1
3500 Hasselt
KBO 0535.998.541


OPENINGSUREN:
Ma, di, do: 9u00 – 17u00 
Woe: gesloten deuren
Vrij: 9u00 – 15u00

E-MAIL: info@tvo-advocaten.be

TVO-ADVOCATEN: NEEM CONTACT OP MET ONS SECRETARIAAT

Teneinde u efficiënt te kunnen vooruit helpen werkt TVO-Advocaten steeds op afspraak. Indien u contact opneemt met ons secretariaat zal u op uiterst korte termijn een afspraak kunnen vastleggen op een tijdstip waarop het voor u past. U kan ons ook via onderstaand contactformulier bereiken waarna wij u zelf zullen contacteren voor een afspraak.