1. Enkel deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door ons kantoor en door alle andere personen die samenwerken met ons kantoor of waarvoor ons kantoor aansprakelijk is. De cliënt erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

2. Ons kantoor verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten en gaat terzake een middelenverbintenis aan.

3. De aansprakelijkheid van ons kantoor, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot de voorwaarden en het bedrag van de door hen onderschreven verzekeringspolis via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, in 1210 Brussel ten bedrage van € 1’250’000,00 per schadegeval.

4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is ons kantoor niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden door de cliënt de verschuldigde erelonen berekend aan de hand van het bestede aantal uren, vermenigvuldigd met het toepasselijk uurtarief. De erelonen worden verhoogd met de kosten. 

6. Alle bedragen zijn contant betaalbaar te Hasselt. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 1% per maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van € 75,00. Indien de aantoonbare schade hoger is, is het hoogst toegestane bedrag van toepassing.

7. In geval van niet betaling van een ereloonnota is ons kantoor gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar toekomstige werkzaamheden op te schorten. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

8. De rechtsverhouding tussen ons kantoor en de cliënt is onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken van Limburg, afd. Hasselt zijn bevoegd, onverminderd het recht voor ons kantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.